નચિકેતા ની વાર્તા ગુજરાતી Nachiketa Story in Gujarati PDF

Nachiketa Story in Gujarati PDF: “નચિકેતા” એ પ્રાચીન ભારતીય ગ્રંથોમાંથી, ખાસ રીતે “કઠોપનિષદ”થી, પ્રસિદ્ધ વાતાયેલી ગથા છે. આ ગથા મહત્વપૂર્ણ આધ્યાત્મિક શિક્ષાઓ અને જ્ઞાન અને સત્ય માટેની મહત્વને શીખવે છે. નીચે આ ગથાનું સંક્ષિપ્ત સરળું અનુવાદ આપ્યું છે.

નચિકેતા ની વાર્તા ગુજરાતી Nachiketa Story in Gujarati PDF

નચિકેતા ની વાર્તા ગુજરાતી Nachiketa Story in Gujarati

નચિકેતાની ગથા

એક સમયની બાત છે, કેટક શ્રવકનું ઘરે એક યજ્ઞ આયોજન થયો. તેમનું પુત્ર નચિકેતા બહુ નન્હું બાલક હતું. યજ્ઞમાં શ્રદ્ધાંજલિ સંપાદન કરતાં કેટક નચિકેતાને નીકળવાની નીયમનું આપ્યું.

તેનું પિતા તેમને મોક્ષનું વાદો કર્યું અને તેમનું શ્રેષ્ઠ ધન દેવાનો માર્ગ દર્શન કરવા અને પ્રેમની મહત્વની શિક્ષા આપવામાં આવ્યો. તેમના પિતાનું વચન માનતાં, નચિકેતાને યમલોકમાં નીકળવાનું આપ્યું.

યમરાજ નચિકેતાનું સ્વાગત કર્યો અને તેમના ઇચ્છાઓ પૂરી કરવાનું આપ્યું. તેમનું પરીક્ષણ પર્યંત, તે નચિકેતાને ત્રણ આવાનો વચન આપ્યું.

  • પ્રથમ આવાનો વચન તેમની પિતાને સંતાની આશામાં સંતાનો મુકતાંગનું આવરણ છે.
  • દૂસરો આવાનો વચન સત્યની માર્ગદર્શન છે.
  • ત્રીજો આવાનો વચન આત્મજ્ઞાનનું માર્ગ છે, જે અમને અમર અને અમૃત આત્મને મળે છે.

નચિકેતાનું સ્વાગત કરતાં યમરાજે તેમને ત્રણ વરદાનો આપ્યો અને તેમના પિતાનું વચન માનતાં, નચિકેતાનું જ્ઞાન, સત્ય અને આત્મજ્ઞાન માટેનું માર્ગ આવ્યું.

નચિકેતાનું યમલોકમાં મારામાર્ગ અને સત્યનું પ્રશ્ન છે. તેમને મળેલા ઉત્તરોથી તે તેમની માટેની મહત્વની શિક્ષા મેળવે છે.

એ રીતે, નચિકેતાની ગથા માર્ગદર્શન અને સત્યની મહત્વને આપે છે. તે આત્મજ્ઞાન, સત્ય અને મોક્ષ માટે મહત્વપૂર્ણ ઉપદેશ આપે છે.

Nachiketa Story in Gujarati PDF:-

Was this article helpful?
YesNo
EBaba

Hello, My name is RahulKumar. I am interested in writing about new things and conveying them to you. I have experience in SEO for more than 6 years and has been doing content writing for more than 8 years. How did you like the content written by me, do tell me in the comment box.

   

Leave a Comment