૧ થી ૧૦૦ એકડા શબ્દોમાં 1 To 100 in Gujarati

1 To 100 in Gujarati ૧ થી ૧૦૦ એકડા શબ્દોમાં: ગુજરાતીમાં, 1 થી 100 સુધીની સંખ્યાઓ વિશિષ્ટ શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. મૂળભૂત સંદેશાવ્યવહારથી લઈને રોજિંદા પરિસ્થિતિઓને હેન્ડલ કરવા સુધીના વિવિધ કાર્યો માટે આ સંખ્યાઓ જાણવી આવશ્યક છે. દસ અને એકમો માટેના શબ્દો સાથે આધાર નંબરોને જોડીને સંખ્યાઓ બનાવવામાં આવે છે, એક સરળ છતાં અલગ સંખ્યાત્મક સિસ્ટમ બનાવે છે.

પછી ભલે તમે ખરીદી કરી રહ્યા હોવ, સમય જણાવતા હોવ કે ગણતા હોવ, આ સંખ્યાઓને સમજવાથી તમારી ગુજરાતી ભાષાની કુશળતામાં વ્યવહારિકતાનો ઉમેરો થાય છે.

૧ થી ૧૦૦ એકડા શબ્દોમાં 1 To 100 in Gujarati

૧ થી ૧૦૦ એકડા શબ્દોમાં 1 To 100 in Gujarati

ગુજરાતી શબ્દોમાં ૧ થી ૧૦ સુધીની સંખ્યાઓ દર્શાવતું ટેબલ અહીં છે:

Number (Gujarati)Number (Gujarati Word)
એક
બે
ત્રણ
ચાર
પાંચ
છે
સાત
આઠ
નવ
૧૦દસ

11 To 20 in Gujarati

ગુજરાતી શબ્દોમાં ૧૧ થી ૨૦ સુધીની સંખ્યાઓ અહીં છે:

Number (Gujarati)Number (Gujarati Word)
૧૧અગિયાર
૧૨બાર
૧૩તેર
૧૪ચોદ
૧૫પંદર
૧૬સોળ
૧૭સત્તર
૧૮અઢાર
૧૯ઓગણીસ
૨૦વીસ

21 To 30 in Gujarati

ગુજરાતી શબ્દોમાં ૨૧ થી ૩૦ સુધીની સંખ્યાઓ અહીં છે:

Number (Gujarati)Number (Gujarati Word)
૨૧એકવીસ
૨૨બાવીસ
૨૩તેવીસ
૨૪ચોવીસ
૨૫પચ્ચીસ
૨૬છવીસ
૨૭સત્તાવીસ
૨૮અઠ્ઠાવીસ
૨૯ઓગણત્રીસ
૩૦ત્રીંત્રીસ

31 To 40 in Gujarati

ગુજરાતી શબ્દોમાં ૩૧ થી ૪૦ સુધીની સંખ્યાઓ આ રહી:

Number (Gujarati)Number (Gujarati Word)
૩૧એકત્રીસ
૩૨બત્રીસ
૩૩તેત્રીસ
૩૪ચોત્રીસ
૩૫પાંત્રીસ
૩૬છત્રીસ
૩૭સડત્રીસ
૩૮અડત્રીસ
૩૯ઓગણચાળીસ
૪૦ચાળીસ

41 To 50 in Gujarati

ગુજરાતી શબ્દોમાં ૪૧ થી ૫૦ સુધીની સંખ્યાઓ અહીં છે:

Number (Gujarati)Number (Gujarati Word)
૪૧એકતાળીસ
૪૨બેતાળીસ
૪૩ત્રેતાળીસ
૪૪ચુંમાળીસ
૪૫પિસ્તાળીસ
૪૬છેતાળીસ
૪૭સડતાળીસ
૪૮અડતાળીસ
૪૯ઓગણપચાસ
૫૦પચાસ

51 To 60 in Gujarati

ગુજરાતી શબ્દોમાં ૫૧ થી ૬૦ સુધીની સંખ્યાઓ અહીં છે:

Number (Gujarati)Number (Gujarati Word)
૫૧એકાવનીસ
૫૨બાવનીસ
૫૩ત્રેપન્નીસ
૫૪ચોપન્નીસ
૫૫પંચાસ
૫૬છપ્પન્નીસ
૫૭સત્તાવનીસ
૫૮અઠ્ઠાવનીસ
૫૯ઓગણસાઠ
૬૦સાઠ

61 To 70 in Gujarati

ગુજરાતી શબ્દોમાં ૬૧ થી ૭૦ સુધીની સંખ્યાઓ આ રહી:

Number (Gujarati)Number (Gujarati Word)
૬૧એકસઠ
૬૨બાસઠ
૬૩ત્રેસઠ
૬૪ચોસઠ
૬૫પિસતાલીસ
૬૬છાસત્રીસ
૬૭સડત્રેસ
૬૮અડત્રેસ
૬૯ઓગણેવીસ
૭૦સિત્તેસ

71 To 80 in Gujarati

ગુજરાતી શબ્દોમાં ૭૧ થી ૮૦ સુધીની સંખ્યાઓ અહીં છે:

Number (Gujarati)Number (Gujarati Word)
૭૧એકોતેર
૭૨બેવોતેર
૭૩ત્રેતાલીસ
૭૪ચુમોતેર
૭૫પિસ્તોતેર
૭૬છેસોતેર
૭૭સડતોતેર
૭૮અડતોતેર
૭૯ઓગણાએંસી
૮૦એંસી

81 To 90 in Gujarati

ગુજરાતી શબ્દોમાં ૮૧ થી ૯૦ સુધીની સંખ્યાઓ અહીં છે:

Number (Gujarati)Number (Gujarati Word)
૮૧એક્યાસી
૮૨બ્યાસી
૮૩ત્ર્યાસી
૮૪ચોરાસી
૮૫પંચાસી
૮૬છ્યાસી
૮૭સત્યાસી
૮૮અઠ્યાસી
૮૯નેવ્યાસી
૯૦નેવુંંઐ

91 To 100 in Gujarati

ગુજરાતી શબ્દોમાં ૯૧ થી ૧૦૦ સુધીની સંખ્યાઓ અહીં છે:

Number (Gujarati)Number (Gujarati Word)
૯૧એકાણુંંઇ
૯૨બાણુંંઇ
૯૩ત્ર્યાણુંંઇ
૯૪ચોરાણુંંઇ
૯૫પંચાણુંંઇ
૯૬છ્યાણુંંઇ
૯૭સત્યાણુંંઇ
૯૮અઠ્યાણુંંઇ
૯૯નેવ્યાણુંંઇ
૧૦૦નેવુંંઐ

Also Read:

Was this article helpful?
YesNo
Virendra Sinh

Virendra Sinh is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English And Gujarati language.

   

Leave a Comment