ઊંટ પર નિબંધ Camel Nibandh in Gujarati

Camel Nibandh in Gujarati ઊંટ પર નિબંધ : ઊંટ એક મોટું પ્રાણી છે જે રણ વિસ્તારોમાં અને તેની આસપાસ રહે છે. તેને ‘રણનું જહાજ’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે તે રણમાં પાણીમાં વહાણો જેટલી સરળતાથી મુસાફરી કરી શકે છે. આ હેતુ માટે કુદરતે તેને સારી રીતે સજ્જ કર્યું છે.

ઊંટ પર નિબંધ Camel Nibandh in Gujarati

ઊંટ પર નિબંધ Camel Nibandh in Gujarati

એવું લાગે છે કે તે ખોરાક અને પાણી વિના ઘણા દિવસો સુધી સારું કરે છે. તેના પેટમાં એક વિશાળ પાઉચ છે, જ્યાં તે લાંબા પ્રવાસ માટે પૂરતો ખોરાક સંગ્રહિત કરી શકે છે. તેમાં ગાદીવાળાં પગ છે, જે તેને રેતી પર ચાલવા અને દોડવામાં મદદ કરે છે.

ઘોડાઓ અને હાથીઓની જેમ, માણસો પણ ઊંટને પાળવામાં સક્ષમ છે. ભારતમાં તે મોટે ભાગે રાજસ્થાનમાં જોવા મળે છે. તેનો ઉપયોગ પરિવહન માટે, ભાર વહન કરવા, ખેતરો ખેડવા અને પાણી ખેંચવા માટે થાય છે.

ઊંટની ગરદન લાંબી, વળાંકવાળી અને ઊંચો ખૂંધ હોય છે. અરેબિયન ઊંટમાં માત્ર એક જ ખૂંધ હોય છે જ્યારે બેક્ટ્રિયન ઊંટમાં બે ખૂંધ હોય છે. તે એક દયાળુ અને નમ્ર પ્રાણી છે અને તે માણસ માટે સારો મિત્ર સાબિત થયો છે.

રણમાં રહેતા કેટલાક લોકો ઊંટનું દૂધ પીવે છે.

Also Read:

Kiran Bhardwaj

Kiran Bhardwaj is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English, Gujrati language.

   

Leave a Comment